دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 1-152 

مقاله علمی - پژوهشی

1. روش شناسی کلامی محقق حلّی

صفحه 9-21

علی ربانی گلپایگانی؛ مسلم زمانیان


2. تحلیل تعریف «نبی» از دیدگاه متکلّمان امامیه

صفحه 23-45

محمد صفر جبرئیلی؛ علی خانی


5. حشر حیوانات از منظر عقل و نقل

صفحه 87-109

رحیم لطیفی؛ محمد داود کریمی


6. چالش‌های دین و معنویت در تمدن مدرن

صفحه 111-132

محمد رضا خاکی قراملکی