سامانه دریافت و پیگیری مقاله مجله کلام اسلامی

قابل توجه:

فعلا هزینه پذیرش اولیه جهت ارزیابی 50.000 تومان و هزینه نهایی جهت چاپ 200.000 تومان می باشد.

شماره جاری: دوره 30، شماره 119، آذر 1400، صفحه 1-166 

مقاله علمی - پژوهشی

پیامبری و گزینش الهی

صفحه 9-31

علی ربانی گلپایگانی


ابر واژگان