دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 1-176 
6. روش شناسی کلامی خواجه نصیر الدین طوسی

صفحه 133-157

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ سید قاسم کیائی