دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تابستان 1391، صفحه 1-192 

مقاله علمی - پژوهشی

1. توحید عبادی

صفحه 5-17

جعفر سبحانی


5. تمسک به اجماع در مسائل عقلی و اعتقادی

صفحه 73-99

محمد مؤذن سلطان آبادی


6. وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

صفحه 101-120

سید مهدی علیزاده موسوی


7. آیا خداوند ماهیت دارد؟

صفحه 121-144

محمد علی اسماعیلی