دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 1-192 

مقاله علمی - پژوهشی

1. توحید صفاتی

صفحه 7-24

جعفر سبحانی


2. اسناد وجوب به خداوند در اندیشه قاضی سعید قمی

صفحه 25-43

جعفر سبحانی؛ سید محمد مهدی احمدی اصفهانی؛ محمد علی هروی


3. مبانی عفو الهی از نگاه عقل و نقل

صفحه 45-68

محمد جعفری هرندی؛ محمد حسین طاهری آکردی؛ مهدی قاسمی فیروزآبادی


4. پاسخ شبهه مخالفت بنی‌هاشم با امامتِ امام صادق

صفحه 69-96

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محسن عبدالملکی


5. پژوهشی در حدیث سفینه

صفحه 97-130

غلامرضا رضایی


6. چیستی عقل در عقل‌گرایی معتزله

صفحه 131-144

حمید ملک مکان؛ سید حسن طالقانی