دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، بهار 1396 
5. تحلیل نگرش انتقادی هرش نسبت به هرمنوتیک فلسفی

صفحه 101-130

هادی صادقی؛ محمد اسعدی؛ محمد حسین مختاری


6. روش ترکیبی عقلی- نقلی در کلام اسلامی

صفحه 131-147

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محسن رحمانی زاده