دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 1-176 

مقاله علمی - پژوهشی

شیخ ابوالحسن اشعرى و بازنگرى در عقاید اهل حدیث

صفحه 9-25

جعفر سبحانی


انسان و خلافت الهی

صفحه 27-50

احمد شجاعی


منشأ عصمت

صفحه 51-77

علی ربانی گلپایگانی؛ سید کریم واعظ حسینی


پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

صفحه 103-126

سید حسن آل مجدد شیرازی؛ محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان آرانی


تبیین و نقد پدیدارشناسی‌دین

صفحه 127-142

حسن پناهی آزاد؛ سعید علیزمانی


روش‌شناسی کلامی ابو‌الصلاح حلبی

صفحه 143-156

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محمود امیریان