درباره نشریه

فصلنامه کلام اسلامی

 

 

رتبه علمی: 

علمی - پژوهشی

دوره انتشار: 

فصلنامه 

ISSN:

2322-4592 

زبان: 

فارسی 

شروع انتشار: 

1373 

صاحب امتیاز: 

آیت الله العظمی سبحانی (دامت برکاته) 

مدیر مسئول: 

علی ربانی گلپایگانی 

سردبیر: 

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی 

هیئت تحریریه: 

احمد احمدی، احمد بهشتی، عبدالحسین خسروپناه، علی ربانی گلپایگانی، عزالدین رضانژاد، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، محمد محمدرضایی

مدیر اجرایی: 

عطاء اله نصرتی

تلفن: 

- (داخلی133)32811300 - 32812900(025) - 09197463133

نشانی: 

قم، پردیسان، ابتدای بلوار امام صادق(ع)، موسسه آموزش عالی امام صادق(ع)، دفتر مجله کلام اسلامی 

 

 

سایت اختصاصی: 

www.kalamislami.ir 

نشانی الکترونیک: 

kalameslami@gmail.com