دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 1-170 

مقاله علمی - پژوهشی

شریعت و مصلحت

صفحه 7-40

علی ربانی گلپایگانی


مؤمن‌الطاق و روش کلامی او

صفحه 81-108

اکبر قوامی کرباسی؛ محمد تقی سبحانی


بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی گادامر

صفحه 149-173

ابوابفضل ساجدی؛ مهدی سرلک


نقد جریان شناسی نوبختی در«فرق الشیعه»

صفحه 109-128

رسول رضوی؛ علیرضا بهرامی


تبیین رابطة روح و بدن با تکیه بر نظریة سیستم‏ها و تجربه‏های نزدیک مرگ

صفحه 129-147

محمد باقر کجباف؛ علی نقی قاسمیان نژاد؛ کمیل فرحناکیان


اعتبار سنجی خبر واحد در عقاید دینی

صفحه 59-79

غلامرضا رضایی؛ یجیی گوهری بخشایش


توحید و امامت در حدیث سلسلة الذهب

صفحه 41-57

حسن حبیبی تبار؛ محمد محسن مروجی طبسی