دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 1-170 

مقاله علمی - پژوهشی

عبادت و فلسفة خلقت

صفحه 9-35

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ احمد شجاعی


چیستی و چرایی عصمت انبیاء در اندیشه فیلسوفان مسلمان

صفحه 37-54

علی ربانی گلپایگانی؛ عبدالله مصباحی


روش کلام عقلی امامیه در عصر حضور

صفحه 73-94

غلامرضا رضایی؛ محمد مهدی عرب محفوظی


بررسی نظریه تمثیل در زبان دین از منظر علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

صفحه 95-107

محمد محمد رضایی؛ مریم شریف پور؛ سید علی علم الهدی؛ ناصر محمدی


بررسی انتقادی معرفت شناسی هیدگر از منظر فلسفه اسلامی

صفحه 1096-127

سید محمد حسین متولی امامی؛ احمد رهدار


تبیین و نقد پراگماتیسم

صفحه 1296-150

حسن پناهی آزاد؛ ولی محمد احمد وند