نویسنده = مهدی نجیبی
تعداد مقالات: 4
1. حدوث زمانی عالم از منظر متکلمان مسلمان

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 59-79

مهدی نجیبی


4. چیستی و چگونگی جوهر و خاستگاه آن در علم کلام و علوم مرتبط

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 131-144

مهدی نجیبی