دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 1-184 

مقاله علمی - پژوهشی

معناشناسی گزاره‏های دینی

صفحه 9-24

عبدالحسین خسروپناه


نقد مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر

صفحه 29-59

ابوالفضل ساجدی؛ محمد حسین مختاری؛ سید محمود مرتضوی شاهرودی


صحیفة جامعه و علم امام

صفحه 131-147

محمدتقی شاکر؛ رضا برنجکار


نشانه‏های معاد جسمانی در عهد قدیم و عهد جدید

صفحه 149-168

فروغ ‏السادات رحیم‏ پور؛ شکوه منظم