بررسی شبهه تعارض آیات قرآنی درباره خلقت زمین و آسمان‌ها

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 3

2 دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

در مورد آیاتی که بیان‌گر خلقت زمین و آسمان‌ها است، چند شبهه به عنوان تعارض و تناقض مطرح شده است. تعارض در آیات مرتبط با روزهای خلقت آسمان‌ها و زمین، آنی یا تدریجی بودن خلقت آسمان‌ها و زمین، تقدم و تأخر خلقت زمین و آسمان‌ها نسبت به یکدیگر و جدا یا به‌هم پیوسته بودن آسمان‌ها و زمین، از جمله این شبهات است. برخورد گزینشی با آیات قرآن، عدم مراجعه به آیات مرتبط، تفسیرهای غلط و غیرروش‌مند، عدم توجه به قواعد عمومی سخن گفتن، بی‌توجهی به ساختارهای جمله در زبان عربی و معنای صحیح کلمات قرآن، و همچنین عدم مراجعه به روایات تفسیری منشأ طرح چنین شبهاتی بوده است. نوشتار حاضر، با رعایت قواعد و اصول مزبور در تفسیر آیات، شبهات یاد شده را بررسی، و اشکالات روشی و مبنایی آن را آشکار کرده است.

کلیدواژه‌ها