بررسی گستره علم امام از منظر احادیث

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 4

2 استاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

گستره علم امام، همیشه مورد اختلاف علمای شیعه و سنی بوده و بحث مفصلی را به خود اختصاص داده است. این مسأله بین علمای شیعه نیز مورد اختلاف بوده و نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، به بررسی گستره علم امام معصوم: از حیث نقلی‌ می‌پردازد. این امر، از طریق جمع‌آوری و دسته‌بندی احادیث باب، بررسی صحت و سقم آنان و در نهایت، تحلیل مضمون آنها صورت گرفته است. حاصل پژوهش به این امر منتهی شده است که متعلق علم امام معصوم محدود و محصور در دایره معارف و احکام دین نیست، بلکه بسیار گسترده‌تر، و شامل اموری همچون حوادث گذشته و آینده، منایا و بلایا، باطن انسان‌ها، تمام زبان‌ها، زبان حیوانات، علم اولین و آخرین، و حتی عالم برزخ و قیامت و احوال بهشت و جهنم است.

کلیدواژه‌ها