علم امام به شهادت و شبهه ناسازگاری آن با عصمت

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بحث درباره علم امام به زمان و چگونگی ارتحال یا شهادت خود، از فروع مسئله گستره علم امام است. این مسئله را می‌توان از منظر عقلی و نقلی بررسی کرد. از مجموع روایات عام و خاص درباره گستره علم امام به دست می‌آید که امامان اهل بیت: به زمان و چگونگی ارتحال یا شهادت خود آگاه بودند. در این‌جا این پرسش یا اشکال مطرح می‌شود که چرا آنان تن به شهادت داده و به حفظ جان خود که عقلاً و شرعاً واجب است، اقدام نکرده‌اند؟ آیا این مطلب با عصمت امام ناسازگار نیست؟ مقاله حاضر به بررسی این مسئله پرداخته و پس از نقل و بررسی روایات مربوط به علم امام به زمان ارتحال یا شهادت خود، پاسخ‌هایی را که عالمان شیعه به پرسش یا اشکال مزبور داده‌اند و برخی از آن‌ها در بعضی از روایات نیز بیان شده است، گزارش و تحقیق کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam's knowledge of his death and its problem about its incompatibility with infallibility

نویسندگان [English]

  • ali Rabbani Golpayegani
  • Mohsen Rahmanizadeh
چکیده [English]

The discussion, Imam's knowledge of his death, is one of the issues of the Imam's realm of knowledge. This issue can be investigated in both rational and transmissive ways. It comes from the general and specific narrations about the scope of the Imam's knowledge that the Imams of the Prophet (pbuh) were aware of their time and how they were died. This raises the question why they did not protect their lives which is rationally and legally obligatory. Is this not incompatible with the infallibility of the Imam? The present article examines this issue and, after quoting narrations related to the Imam's knowledge of the time of his death, presents the answers which Shiite scholars have provided, some of which have been quoted in some traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam's knowledge
  • Imam's death
  • Imam's infallibility
  • Imamate
  • To destroy themselves