کارکردهای عقل و نقل در اعتقادات دینی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه

چکیده

اعتقادات دینی، از نظر ابزار و طریق معرفت، سه دسته‏اند: دسته اول، اعتقادات پیشا‏وحیانی که اثبات نقل وحیانی متوقف بر آن‏ها، و طریق اثبات آن‏ها منحصر در عقل است. دسته دوم، اعتقاداتی که شناخت آن‏ها از دسترس عقل بیرون است، و طریق معرفت به آن‎ها در انحصار نقل وحیانی است. دسته سوم، اعتقادات دو وجهی یا عقلی- نقلی که هم عقل توانایی شناخت آن‎ها را دارد و هم اثبات نقل وحیانی متوقف بر آن‏ها نیست، در نتیجه، عقل و نقل در شناخت آن‏ها کارسازند و هر یک از آن دو، کارکردهای ویژه‏ای دارند. در نوشتار حاضر، با بهره‏گیری از روش تحلیلی عقلی و استنادات نقلی، کارکردهای مختلف عقل و نقل وحیانی در اعتقادات دینی، تبیین و تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها