بررسی و نقد مبانی هرمنوتیکی پل ریکور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشیار

چکیده

چکیده
با توجه به تأثیر عمیق اندیشه­های هرمنوتیک در فهم دینی، بررسی و نقد آنها راهی برای دفع و رفع شبهات موجود در این حوزه و نیز توسعه علوم دینی است. پل ریکور فیلسوف معاصر، اندیشمندی بسیار تأثیر گذار در حوزه هرمنوتیک و روش شناسی علوم انسانی است که هرمنوتیک فلسفی را در برابر دیگر تفکرات مرتبط با روش فهم به اقتدار رسانده و روشی اصلاح شده و ترکیبی را در تفسیر متون و فهم دین ارائه نموده است. او می‌کوشد با روش پدیدارشناسی هرمنوتیک و ترکیب نمودن عنصر «تبیین ساختاری» با عنصر «فهم» و «تصاحب» سیری منطقی از مرحله قرائت تا تفسیر فهم ارائه کند؛ سیری که از سویی بر پایه استقلال معنای متن از مراد مؤلف و وحدت معنای متن شکل گرفته و از سویی در برابر نسبیت مطلق مقاومت می‌کند و معیاری برای داوری بین تفاسیر ارائه می‌دهد. مقاله حاضر می‌کوشد به مهمترین مؤلفه‌های هرمنوتیک ریکور و مبانی آن اشاره نموده، نقاط ضعف و قوت آن را با استفاده از اندیشه‌های بنیادین علوم اسلامی در بوته نقد قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Assessment of Hermeneutics of Paul Ricœur

چکیده [English]

Given the profound effect of hermeneutics in religious understanding, study and criticism of it is an avenue to reply existing doubts in this area and to develop religious sciences. Paul Ricœur, the contemporary philosopher, is a prominent thinker in the hermeneutics and methodologies of sciences, strengthened the philosophical hermeneutics versus other related thoughts concerning the methodology of understanding, and developed a reformed and compound method in interpretation of texts and understanding of religion. He has endeavored to provide a logical process from stage of reading to interpretation of understanding, employing phenomenological method and combining the element of structure explanation with element of understanding and ownership. The process, from one hand, has been formed based on independence of the meaning of text from intention of the author and unity of the meaning of the text, and from other hand has resisted absolute relativity, and have presented a criterion for judgement among interpretation. This article endeavors to address the most important element of hermeneutics of Paul Ricœur, criticizing the weak points and strong points of it by using fundamental thoughts of Islamic sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Paul Ricœur
  • interpretation of text
  • instanciation
  • hermeneutics arc
  • plurality of interpretations
  • kinds of denotes