جایگاه عقل در اعتبار سنجی روایات از دیدگاه آیت الله سبحانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

چکیده
نقد عقلی روایات به عنوان روشی جهت تشخیص صحت و سقم احادیث و حدود ادراک عقل در این زمینه همواره در میان حدیث پژوهان محل بحث و نزاع بوده و طیف وسیعی از دیدگاه‌ها را به خود اختصاص داده است. آیت الله سبحانی فقیه و متکلم معاصر نیز در کتاب الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة از این رویکرد درکنار سایر روش‌ها در نقد احادیث و تشخیص روایات موضوعه بهره برده‌اند. مقاله حاضر جستاری در کتاب مذکور و سایر آثار این اندیشمند، با هدف تبیین دیدگاه ایشان درباره عقل، اعتبار و حدود ادراک آن، محدودیت‌های عقل و در نهایت میزان کارکرد آن در تشخیص روایات موضوعه صورت یافته است. این مقاله در صدد است با ارائه نمونه‌هایی عینی، کاربرد منبعی و ابزاری عقل در سنجش روایات را از منظر ایشان مورد تحلیل قرار داده و میزان کارایی عقل در تشخیص احادیث موضوعه را از نظرگاه ایشان تبیین نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Status of Wisdom in Validation of Ahadith based on the Viewpoint of Ayatollah Sobhani

چکیده [English]

Criticism of Ahadith as a method to recognition of soundness or unsoundness of Ahadith and scope of rational understanding have invariably been a matter of dispute among scholars of Hadith, and thus a variety of view have been ventured. Ayatollah Sobhani, the contemporary jurist and theologian, has employed this method, along with other avenues to analyze Ahadith and recognize forged ones, in his book entitled “al-Hadith al-Nabavi Bayn al-Revayah Va al-Derayah”. Studying this book and other works of Ayatollah Sobhani, this article seeks to explain his view concerning rationality, validity and scope of understanding, limitations of intellect, and finally the degree of its function in recognition of forged Ahadith. Presenting objective instances, the paper intends to present an analysis of the functions of intellect as a source and means for assessment of Ahadith according to Ayatollah Sobhani, and explain the degree of functionality of intellect in recognition of forged Ahadith.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Imams of the Ahl al-Bayt
  • the expansion of theology
  • the role of the Imams