گفتگوی بین الادیانی واتیکانی دوم؛ زمینه ساز تبشیر دیالوگی در جوامع اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

چکیده

گفتگوی بین الادیانی واتیکانی دوم تحولاتی را در جامعه مسیحی ایجاد کرده که در خور توجه است. از جمله این تحولات می‌توان به بسط و توسعه تبشیر اشاره کرد. بعلاوه فضای پسا رنسانس غربی نیز بستری برای شکل گیری دانش میسیولوژی فراهم آورده است تا مسیحیت بتواند با بهره گیری از مدل‌های نوآورانه این دانش، بر حوزه تبشیری خود غنا بخشد. در این مقطع تبشیر دیالوگی چهره مسیحیت را در تعامل با ادیان دیگر باز سازی کرده است. این نوشتار با روش تحلیلی به بررسی این ادعا پرداخته و نشان داده است که مسیحیت در همراه کردن گفتگوی بین الادیانی با تبشیر موفق بوده است. یافته‌های این تحقیق نشان داده است که گرچه گفتگو میان مسیحیان و اندیشمندان سایر ادیان در یک فضای علمی و آکادمیک همواره پس از شورای واتیکانی دوم وجود داشته است، لیکن یک سطح از گفتگو نیز در فضای میسیونری شکل گرفته است و تبشیر دیالوگی را رقم زده است. در این نوع از تبشیر، میسیونرهای مسیحی با بهره گیری از استراتژی زمینه‌مند سازی و مدل‌های گوناگون آن نظیر مدل پل زنی و مدل جنبش درونی مسیر تبشیری خود را طی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the doctrine of inter-religious dialogue of the Second Vatican, paving the way for the evangelization of dialogue in Islamic societies

نویسنده [English]

  • Morteza Sanei
Department of Religions, Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

The Second Vatican Interfaith Dialogue seems to have brought about changes in Christian society that are noteworthy. One of these developments is the expansion of evangelism. In addition, the Western post-Renaissance space has provided a platform for the formation of knowledge of mesology so that Christianity can enrich its evangelical field by using innovative models of this knowledge. At this stage, the evangelization of dialogue is a transformational approach that has reconstructed the face of Christianity in interaction with other religions. This article examines this claim analytically and shows that Christianity has succeeded in combining interfaith dialogue with evangelism. The findings of this study show that although dialogue between Christians and thinkers of other religions in a scientific and academic space has always existed after the Second Vatican, but a level of dialogue has also been formed in the missionary space and has shaped the evangelization of dialogue. In this type of evangelism, Christian evangelists take advantage of the grounding strategy and its various models, such as the bridging model and the internal movement model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Interfaith Dialogue
  • Second Vatican Council
  • Evangelization of Dialogue