نویسنده = محمد فرضی پوریان
شأنی یا فعلی بودن علم امام معصوم

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 77-91

محمد فرضی پوریان


بررسی گستره علم امام از منظر احادیث

دوره 27، شماره 107، مهر 1397، صفحه 49-67

محمد فرضی پوریان؛ محمد حسن قدردان قراملکی


تحلیلی در باره جفر و جامعه، دو منبع علم امام

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 77-98

احمد شجاعی؛ محمد فرضی پوریان


روش شناسی کلامی فاضل مقداد(ره)

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 113-127

علی ربانی گلپایگانی؛ محمد فرضی پوریان