بررسی شبهه تعارض آیات قرآنی درباره خلقت زمین و آسمان‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 3

2 دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

در مورد آیاتی که بیان‌گر خلقت زمین و آسمان‌ها است، چند شبهه به عنوان تعارض و تناقض مطرح شده است. تعارض در آیات مرتبط با روزهای خلقت آسمان‌ها و زمین، آنی یا تدریجی بودن خلقت آسمان‌ها و زمین، تقدم و تأخر خلقت زمین و آسمان‌ها نسبت به یکدیگر و جدا یا به‌هم پیوسته بودن آسمان‌ها و زمین، از جمله این شبهات است. برخورد گزینشی با آیات قرآن، عدم مراجعه به آیات مرتبط، تفسیرهای غلط و غیرروش‌مند، عدم توجه به قواعد عمومی سخن گفتن، بی‌توجهی به ساختارهای جمله در زبان عربی و معنای صحیح کلمات قرآن، و همچنین عدم مراجعه به روایات تفسیری منشأ طرح چنین شبهاتی بوده است. نوشتار حاضر، با رعایت قواعد و اصول مزبور در تفسیر آیات، شبهات یاد شده را بررسی، و اشکالات روشی و مبنایی آن را آشکار کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Conflict of Qur'anic Verses on the Creation of the Earth and the heavens

چکیده [English]

Several doubts have been raised as contradictions about the verses representing the creation of the earth and the heavens. Conflict in the verses related to the days of the creation of the heavens and the earth, the immediate or gradual creation of the heavens and the earth, the primacy of the creation of the earth and the heavens toward each other and the separation or interconnection of the heavens and the earth are among these doubts. The selective approach to Quranic verses, the lack of reference to related verses, misconceptions and false interpretations, lack of attention to the general rules of speaking, the neglect of the sentence structures in the Arabic language and the correct meaning of the Quranic words, as well as the lack of reference to interpretative narratives were the source of such doubts. The present paper, by observing the rules and principles in the interpretation of the verses, examines the above doubts and reveals its methodological and procedural errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge of the book
  • Divine Tablet
  • Imam’s knowledge