ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی دراندیشه‌ ابن میمون یهودی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح 4

2 استاد یار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

3 استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

«الهیات سلبی» نظریه­ای مهم و پرطرفدار در حوزه «زبان دین» در میان الهی­دانان یهودی، مسیحی و مسلمان است. الهیات سلبی در سه حوزه هستی­شناسی، معرفت­شناسی و معناشناسی صفات الهی مطرح است که میان آنها پیوند ناگسستنی برقرار است. از رهگذر این جستار مشخص می­شود که به باور ابن میمون، لازمه الهیات ایجابیِ زیادت، تعدد قدما است، و لازمه الهیات ایجابیِ عینیت، برگشت گزاره­های صفات الهی به هوهویت است. ابن میمون با تکیه بر بساطت ذات الهی، به نفی صفات ذاتی ثبوتی الهی پرداخته و به باور وی، خداوند هیچ گونه صفت ذاتی به وجهی از وجوه و در هیچ حالی ندارد. وی الهیات سلبی و نفی صفات ذاتی از ذات الهی را بدیهی می­داند. اندیشه­های ابن­میمون از جهات مختلفی قابل ارزیابی است که شاخص­ترین آنها فقدان تصویر صحیحی از نظریه عینیت در نگاه ایشان است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of negative theology in the field of ontology of divine attributes from point of view of Ibn MeimoMohammad bagher

چکیده [English]

“Negative theology” is important and popular theory in “language of religion” is among the Jewish, Christian and Muslim theologians. Negative theology is raised in the three domains of ontology, epistemology and semantics of divine attributes which there is an unbreakable bond between them. It will be clear from this research that, according to Ibn Meimon, requirement of positive theology is multiplicity of the eight non-temporally originated beings, and the necessity of the positive theology of objectivity is the return of the propositions of divine attributes to identity. Ibn Meimon, with emphasis on the simplicity of divine attributes, has neglected essential, positive attributes of God and in his opinion, God does not have any essential attributes in any way. He believes that negative theology and the negation of essential attributes of God is evident. Ibn Meimon’s thoughts can be evaluated in different ways, most notably the lack of an accurate picture of the theory of objectivity in his eyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Language of religion
  • negative theology
  • positive theology
  • Jewish theology
  • Ibn Meimon