بررسی مبنای انسان شناختی تاریخمندی قرآن از رهگذر تحلیل و نقد لوازم قرآن شناختی آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه الزهرا سلام الله علیها

2 استاد مؤسسه آموزش عالی امام صادق(ع)

چکیده

قائلین به تاریخمندی قرآن، شرایط و موقعیت های تاریخی، انسانی و زمانی-مکانیِ عصر نزول را در شکل گیری قرآن مؤثر دانسته و طبق مبانی متعددی به بیان این دیدگاه پرداخته اند. اعتقاد به محدودیت های انسان و فهم او حتی اگر پیامبر اکرم باشد، و نقش محوری ایشان در تولید قرآن کریم، مبنای انسان شناسی تاریخمندی قرآن است. این مقاله بعد از بیان لوازم قرآن شناختیِ این مبنا که بشری شدن قرآن و ورود خطا و اشتباه در آن را به همراه دارد و منجر به عدم اعتبار جامعیت و تردیدپذیری مرجعیت قرآن می شود، به نقد برون دینی و درون دینی این لوازم پرداخته است. به مقتضای ادله، قرآن کریم کتابی آسمانی است که جهت هدایت انسان ها در طول تاریخ، نازل شده است و پیامبر اسلام با اتصال به ملکوت اعلی، بدون هیچ خطایی، وحی الهی را دریافت و ابلاغ نمودند. بنابراین با توجه به مبدأ فاعلی و قابلی قرآن کریم، جاودانگی و جهانی بودن قرآن کریم، جامعیت و مرجعیت آن اثبات می گردد. از رهگذر این مطالب، معرفتِ فرازمانی و فرامکانی پیامبر(ص) اثبات می شود و اشراف و احاطه وجودی ایشان بر عالم امکان تبیین می گردد. لذا هرگونه تأثیرپذیری ایشان از شرایط محیطی، فرهنگی و تاریخی منتفی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the anthropological basis of the historicity of the Qur'an through the analysis and criticism of its cognitive Qur'anic elements

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh ghanadian 1
  • Mohammad Arab Salehi 2
1 Gamaa-al-zahra
2
چکیده [English]

Those who believe in the historicity of the Qur'an consider the historical, human and time-spatial conditions and situations of the age of revelation to be effective in the formation of the Qur'an and express this view according to several bases. Belief in the limitations of man and his understanding, even if he is the Holy Prophet, and his central role in the production of the Holy Qur'an, is the basis of the anthropology of the historicity of the Qur'an. This article, after stating the Qur'an-cognitive tools of this base, which humanizes the Qur'an and introduces errors and mistakes in it, and leads to the invalidity of the comprehensiveness and dubiousness of the Qur'an's authority, has dealt with extra-religious and intra-religious criticism of these tools. According to the evidence, the Holy Quran is a heavenly book that was revealed to guide people throughout history, and the Prophet of Islam received and communicated the divine revelation by connecting to the Supreme Kingdom without any mistakes. Therefore, according to the principle of effectiveness and ability of the Holy Qur'an, the immortality and universality of the Holy Qur'an, its comprehensiveness and authority are proved. Through these materials, the transcendental and transcendental knowledge of the Prophet (PBUH) is proven, and his nobleness and existence surrounding the world of possibility is explained. Therefore, any influence of their environmental, cultural and historical conditions is ruled out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historicity
  • anthropology
  • Qur'anic tools
  • subject origin