خدا و چندجهانی (بررسی و نقد تبیین تصادفی تنظیم ظریف کیهانی بر اساس نگره چندجهانی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

از مسائل مهم مطرح شده در کیهان‌شناسی جدید، تنظیم ظریف کیهانی، اصل انسان‌پروری، آنتروپی و نسبت آنها با نگره توحیدی در باب آفرینش است. شماری از اندیشمندان انگاره چندجهانی را به مثابه جایگزین تبیین توحیدی پیشنهاد داده‌اند. تحقیق پیش‌رو بر آن است تا انگاره اخیر را به روش تحلیلی عقلی بررسی و ارزیابی کند. ماحصل تحقیق این است که نگره چندجهانی، به مثابه رقیبی برای تبیین توحیدی تنظیم ظریف، از جهات مختلفی قابل نقد و اشکال است. این گمانه از سویی فاقد برخی استانداردهای علمی از قبیل وضوح، پشتوانه تجربی، ابطال-پذیری، سادگی و قدرت پیش‎بینی بوده و مشتمل بر پاره‎ای ابهام‌ها و مفروضات اضافی است. از طرف دیگر حاوی یکسری مغالطات، به طور ویژه مشتمل بر عکس مغالطه قمارباز و پارادوکس مغز بالتسمن است. از دیگر سو، نگره چندجهانی نه تنها رقیب و نافی اصل تنظیم ظریفانه نیست، که در تلائم کامل با آن است. ضمن آنکه تبیین توحیدی جهان، چه در قالب تک‌جهانی و چه به صورت چندجهانی، از جهات مختلفی مانند سادگی، مدلل بودن و گستره تبیینی ارجح، بلکه اجتناب‌ناپذیر بوده و چندجهان‎انگاری بر فرض صحت، همان‎گونه وابسته و نیازمند تبیین توحیدی است که نگره تک جهانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

God and Multiverse (A critical study of accidental explanation of fine tuning of the universe based on multiverse theory)

نویسنده [English]

  • Hamidreza Shakerin
Assistant professor of “Research Center for Islamic Thought and Culture”, faculty of logic of understanding religion.
چکیده [English]

An important problem in modern cosmology is the universe's fine tuning, anthropic principle and their relations with explanation of the world. A plenty of thinkers and physicists agree with the theistic explanation and a few of them, suggest the multiverse theory as an alternative one. The present issue is to study and evaluate this suggestion through a rational analytical method. The result is that the multiverse, as an alternative explanation of the world, is affected by several objections. It lacks scientific standards such as clarity, experimental verification, falsifiability, simplicity, predictability; as consisting of some ambiguities and additional presuppositions. The mentioned idea, on the other hand, is objected to by several fallacies like the inverse gambler's fallacy and Boltzmann brain paradox. In addition, not only is not the multiverse an alternative of Divine explanation of the world, but is completely concordant with it. The theistic explanation of the world is prefered by several aspects, such as simplicity, rational justification and inclusive horizon of explanation. Besides, it is inevitable, for the multiverse, like the universe theory of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Cosmology
  • Fine Tuning
  • anthropic principle
  • Multiverse