روش شناسی کلامی ملامحمد صالح مازندرانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ملامحمد صالح مازندرانی از اندیشمندان برجسته قرن یازدهم هجری قمری است. تنها اثری که آراء و عقاید کلامی ایشان را منعکس کرده، کتاب «شرح الکافی» است. او در این اثر، متناسب با روایاتی که مشتمل بر موضوعات کلامی است، به شرح و تبیین مباحث کلامی پرداخته است. مازندرانی به اقتضای نوع مسأله کلامی، از علوم مختلف عقلی و نقلی بهره برده است. وی برای اثبات یا تبیین مفاهیم و مسائل اعتقادی مذکور در روایات کتاب کافی، از آیات قرآن و روایات دیگر بسیار بهره گرفته است، اما رویکرد وی در آن دسته از مسائل کلامی که به کارگیری عقل و نقل در آنها روا می‌باشد، عقلی است و در اثبات یا تبیین آنها از تفکر عقلی با صبغه فلسفی بهره وافر برده است. بیان دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان فرقه‌ها و مذاهب مختلف در بسیاری از مباحث کلامی، از دیگر ویژگی‌های روش کلامی وی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Mulla Mohammad Saleh Mazandarani

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezani
  • abdorrahim soleimani behbahani
چکیده [English]

Mulla Mohammad Saleh Mazandarani is one of the prominent thinkers of the 11th century. The only work that reflects his opinions and theological opinions is the book "Sharh al-Kafi". In this work, he has described and explained theological topics in accordance with the narrations that contain theological topics. According to the type of theological problem, Mazandarani has used various intellectual and narrative sciences. In order to prove or explain the concepts and issues of belief mentioned in the narrations of the Kafi book, he has used a lot of Quranic verses and other narrations, but his approach to those theological issues in which it is permissible to use reason and narration is rational and in Their proof or explanation has benefited from intellectual thinking with a philosophical color. Expressing the views and opinions of thinkers of different sects and religions in many theological topics is one of the other characteristics of his theological method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molla Saleh Mazandarani
  • verbal methodology
  • rational method
  • rational-philosophical method
  • narrative method