بنیادهای کلامی اخلاق در اندیشه شیخ طوسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

شناخت پایه‌ها و بنیان‌های یک منظومه اخلاقی، هموار کننده تبیین مناسب اصول و نظریه هنجاری مندرج در منظومه بوده و مقایسه آن با دیگر نظام‌های اخلاقی را ممکن می‌سازد. بدون تردید نظام اخلاقی متفکران شیعی، متأثر از اندیشه‌های کلامی آنان قرار می‌گیرد. از این‌رو می‌توان با واکاوی اندیشه‌های بنیان‌گذاران مکاتب کلامی در شیعه، به نظام‌های متأثر از آن اندیشه‌ها پی برد. پژوهش حاضر، با پردازش و تحلیل داده‌ها و گزاره‌ها با شیوه توصیفی تحلیلی، مبانی کلامی اخلاق در اندیشه شیخ طوسی را به صورت هدفمند مورد مطالعه قرار داده است. شیخ طوسی با تکیه بر نقش عقل و وحی در معرفت اخلاقی، یک مبناگرایِ عام‌گرایِ شهودگرا است که عقل را مهم‌ترین منبع معرفتی در اخلاق به شمار آورده و از دیگر منابع همچون حس و وحی برای تفصیل احکام اجمالی عقل کمک می‌گیرد. جامعیت نظریه شیخ طوسی با توجه به فضیلت‌گرایی وظیفه‌نگر او در حوزه اخلاق هنجاری، واقع‌گرایی و شناخت‌گرایی و نفی ذهنیت گرایی درحوزه فرا اخلاق، مسئولیت اخلاقی فاعل اخلاقی و قرب الهی به عنوان سعادت اخلاقی به خوبی مشخص می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological foundations of ethics in Sheikh Tusi's thought

نویسنده [English]

  • hosein zare
دانشگاه صنعتی همدان
چکیده [English]

One of the components of John Cottingham's thinking - a contemporary English philosopher - in the relationship between reason and religion, is the distinction between the field of science and religion. He has presented this distinction in two parts: the type of issues in the field of science and religion, and The method of inference in the field of science and religion. According to Cottingham, religious issues are related to outside the field of human knowledge, and the way of debunking them is not the way of debunking the best explanation in empirical sciences; Because despite the problem of evil, theistic hypothesis cannot be considered as the best explanation for the phenomena of the world. His proposed model for the field of religion is the legal model; That is, the fact that the explanation presented is not incompatible with empirical evidence is enough to justify religious belief. He considers his point of view between extreme faithism and pseudo-scientific inferentialism. This view is criticized in several ways; Including: 1. Failure to pay attention to the function of secondary philosophical concepts in understanding the metaphysical dimension of the world of matter and abstractions, 2. The problem of "ignoring", 3. The inefficiency of the proposed model with regard to the issue of evil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh Tusi
  • ethics
  • theological foundations
  • ethical system
  • ethical foundations
  • belief foundations