بررسی انتقادی دیدگاه جان کاتینگهام در تمایز میان قلمرو علم و دین در مسائل و شیوۀ استنتاج

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه تهران، دانشکگدان فارابی

2 طلبه درس خارج

چکیده

یکی از مولفه­های تفکر جان کاتینگهام – فیلسوف معاصر انگلیسی- در رابطه میان عقل و دین، تمایز میان حوزه علم و دین است. وی این تمایز را در دو بخش: سنخ مسائل و شیوه استتناج مسائل آن­ها مطرح کرده است. از نظر کاتینگهام، مسائل دینی مربوط به خارج از حوزه دانش بشری هستند و شیوه استتناج آن­ها نیز شیوه استتناج بهترین تبیین در علوم تجربی نیست؛ چراکه با وجود مساله شر، نمی­توان فرضیه خداباورانه را بهترین تبیین برای پدیده­های عالم دانست. مدل پیشنهادی وی برای حوزه دین، مدل حقوقی است؛ یعنی همین­که تبیین ارائه شده با شواهد تجربی ناسازگار نباشد برای توجیه باور دینی کافی است. وی دیدگاه خود را میان ایمان­گرایی افراطی و شبه استنباط­گرایی علمی می­داند. این دیدگاه از چهند جهت مورد نقد است؛ از جمله: عدم توجه به کارکرد مفاهیم ثانی فلسفی در فهم بُعد متافیزیکی عالم ماده و مجردات؛ ایراد «نادیده انگاری» و ناکارآمدی مدل پیشنهادی با توجه به مساله شر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical review of John Cottingham's view on the distinction between the realm of science and religion in issues and the method of inference

نویسندگان [English]

  • mansour nasiri 1
  • mahdi Khayatzadeh 2
1 philosophy, tehran university
2 طلبه درس خارج
چکیده [English]

One of the components of John Cottingham's thinking - a contemporary English philosopher - in the relationship between reason and religion, is the distinction between the field of science and religion. He has presented this distinction in two parts: the type of issues in the field of science and religion, and The method of inference in the field of science and religion. According to Cottingham, religious issues are related to outside the field of human knowledge, and the way of debunking them is not the way of debunking the best explanation in empirical sciences; Because despite the problem of evil, theistic hypothesis cannot be considered as the best explanation for the phenomena of the world. His proposed model for the field of religion is the legal model; That is, the fact that the explanation presented is not incompatible with empirical evidence is enough to justify religious belief. He considers his point of view between extreme faithism and pseudo-scientific inferentialism. This view is criticized in several ways; Including: 1. Failure to pay attention to the function of secondary philosophical concepts in understanding the metaphysical dimension of the world of matter and abstractions, 2. The problem of "ignoring", 3. The inefficiency of the proposed model with regard to the issue of evil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Cottingham
  • the distinction between science and religion
  • transcendental reality
  • the best explanation method
  • the legal model in understanding religion