اصول کلامی حاکم بر تشریع مجازات‌ در اسلام

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 استادیار

چکیده

نظام‌مند کردن گزاره‌های دینی ناظر به تشریع مجازات‌های اسلامی، نقش عمده‌ای در درک همه جانبه فلسفه تشریع آنها و پاسخ‌ به شبهات مخالفان دارد. نتیجه این کار، استخراج بایدها و نبایدهایی مبتنی بر عقاید دینی است که بر تشریع مجازات‌های اسلامی حاکم‌‌اند. این بایدها و نبایدها، اصول کلامی حاکم بر تشریع مجازات‌ خوانده می‌شوند. این مقاله درصدد است با روش توصیفی ـ تحلیلی و با مفروض گرفتن ساحت‌های وجودی انسان و مسیر تکاملی او در انسان‌شناسی اسلامی، ضمن نظام‌مند کردن گزاره‌های دینی ناظر به تشریع مجازات‌ در اسلام، اصول کلامی‌ای را استخراج کند که با بکارگیری صحیح آنها، فلسفه تشریع مجازات‌های اسلامی به‌خوبی روشن گردد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، اصول مستخرج از متون دینی عبارتند از: ۱. اصل کرامت ذاتی انسان؛ ۲. اصل هدایت‌گری و رستگاری؛ ۳. اصل عدالت‌طلبی و احقاق حق؛ ۴. اصل حیات و پویایی فرد و جامعه؛ ۵. اصل بازدارندگی در مجازات. بعد از تبیین این اصول و بیان تقدم یا تأخر آنها نسبت به یکدیگر، به نقش آنها در پاسخ به شبهات کلامی وارد بر مجازات‌های اسلامی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proof of the existence of Imam Asr (AS) in the light of occult traditions

نویسندگان [English]

  • seyed sajadifar 1
  • Alireza Al Boyeh 2
1 دانشجوی دکتری
2 استادیار
چکیده [English]

Systematizing the religious propositions related to the legislation of Islamic punishments plays a major role in comprehensively understanding the philosophy of their legislation and answering the doubts of the opponents. The result of this work is the extraction of dos and don'ts based on religious beliefs that govern the legislation of Islamic punishments. These dos and don'ts are called theological principles governing the legislation of punishment. This article tries to use the descriptive-analytical method and by assuming the existential fields of man and his evolutionary path in Islamic anthropology, while systematizing the religious propositions related to the legislation of punishment in Islam, to extract theological principles that with their correct application, the philosophy of the legislation of punishments Islam should be well explained. Based on the findings of this research, the principles extracted from religious texts are: 1. the principle of inherent human dignity; 2. the principle of guidance and salvation; 3. The principle of justice and justice; 4. The principle of life and dynamism of the individual and society; 5. The principle of deterrence in punishment. After explaining these principles and stating their priority or delay relative to each other, their role in answering the theological doubts about Islamic punishments has been pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theological principles
  • governing principles
  • punishment legislation
  • Islamic punishments