مقایسه و نقد دیدگاه دایرةالمعارف‌های اسلام، قرآن و ایرانیکا درباره‌ی اصالت دجال

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان

2 استادیار

چکیده

خروج دجال در آخرالزمان از جمله مسائلی است، که مورد توجه مستشرقان قرار گرفته‌است. با توجه به اهمیت تأثیرگذاری دایرة‌المعارف‌ها در معرفی یک مسأله، هدف از پژوهش حاضر بررسی اصالت دجال در دایرة‌المعارف‌های اسلام، قرآن و ایرانیکا است. به این منظور مقاله حاضر، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و با استفاده از رویکرد مقایسه‌ای، به تحلیل، تبیین و نقد دیدگاه‌های این دایرة‌المعارف‌ها بر اساس آموزه‌های اسلامی پرداخته است. ایبل و رابینسون برای دجال اصالتی قائل نبوده و بر این باورند که احادیث دجال، بازگو کننده‌ی افسانه‌های گذشتگان و متون مسیحی و یهودی است، اما الگار در این باره اظهار نظر قطعی نکرده، و تنها به توصیف احادیث دجال در متون اسلامی پرداخته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که منابع، رویکرد و پیش‌فرض‌های نویسندگان در این مقالات تأثیر به سزایی در نتایج تحقیقات آن‌ها داشته‌است. برخی از استدلال‌های نویسندگان به دلیل مغالطه آمیز بودن، قابل نقد است. همچنین برخلاف ادعای رابینسون و ایبل که شباهت میان عناصر دینی را نشان‌گر اخذ و اقتباس این آموزه از ادیان قبلی می‌دانند، منشأ الهی و هدف مشترک ادیان در رساندن انسان به سعادت، می‌تواند عامل شباهت در آموزه‌های آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and criticism of the views of Islamic encyclopedias, Qur'an and Iranica about the origin of Dajjal

نویسندگان [English]

  • marziyeh dezhfar 1
  • Hamed Nazarpour 2
1 phd student, university of Isfahan
2 Assistant Professor
چکیده [English]

The departure of Dajjal in the apocalypse is one of the issues that have attracted the attention of Orientalists. Considering the importance of influence of encyclopedias in introducing a problem, the purpose of this research is to investigate the authenticity of Dajjal in the encyclopedias of Islam, encyclopedias of Quran and encyclopedias of Iranica. For this purpose, this article has analyzed, explained and criticized the views of these encyclopedias based on Islamic teachings by referring to library sources and using a comparative approach. Abel and Robinson did not consider Dajjal to be authentic and believe that Dajjal's hadiths are retellings of the legends of the past and Christian and Jewish texts, but Algar did not make a definite opinion about this, and only described the Dajjal's hadiths in Islamic texts. The findings of this research indicate that the sources, approach and assumptions of the authors in these articles had a significant impact on the results of their research. Some of the authors' arguments can be criticized for being fallacious. Also, contrary to the claim of Robinson and Abel, who consider the similarity between religious elements to indicate the acquisition and adaptation of this doctrine from previous religions, the divine origin and the common goal of religions in bringing people to happiness can be the reason for the similarity in their teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dajjal
  • encyclopedia of Islam
  • encyclopedia of Quran
  • encyclopedia of Iranica
  • Mahdism