شناخت مبانی و روش علامه طبرسی در تبیین علم الهی با تاکید بر تفسیرمجمع البیان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 مدرس موسسه امام صادق ع و حوزه های علمیه

چکیده

پرسش‌های عمیق در باره حقیقت علم الهی، زمینه‌ساز ایجاد جریان‌های مختلف کلامی در گستره تاریخ شده است. در این پژوهش علم الهی از منظر تفسیری با محوریت گرایش کلامی علامه طبرسی، با روش کتابخانه‌ای و تاکید بر تفسیر مجمع البیان، بررسی شده است. علامه طبرسی مقوله علم الهی را در چهار بخش- معناشناسی علم، نظائر معنایی علم در قرآن، ماهیت شناختی علم الهی، علم الهی و انسان- مورد توجه قرار داده است. مبنای او در تفسیر آیات الهی، دو اصل توحید و اختیار انسان است. علامه طبرسی کوشیده با تحفّظ بر این دو اصل، و با عطف به شواهد قرآنی و روایی، نزدیک‌ترین معنا به گزاره‌های قرآنی از علم الهی را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the principles and method of Allameh Tabarsi in explaining the divine knowledge with emphasis on the interpretation of the collection of statements

نویسندگان [English]

  • musavikeramati musavi keramati 1
  • Seyed Karim Waez Hosseini 2
1 دانشگاه قم
2
چکیده [English]

Deep questions about the truth of divine knowledge have given rise to various theological currents throughout history. In this research, the divine science has been studied from an interpretive perspective with the focus on Allameh Tabarsi's theological tendency, with the library method and emphasis on the interpretation of Majma 'al-Bayan. Allameh Tabarsi has considered the category of divine knowledge in four sections - semantics of science, similar semantic science in the Qur'an, cognitive nature of divine science, divine science and man. His basis in the interpretation of divine verses is the two principles of monotheism and human free will. Allameh Tabarsi has tried to provide the closest meaning to the Qur'anic propositions of divine knowledge by preserving these two principles, and by referring to the Qur'anic evidences and narrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabarsi
  • Divine science
  • methodology
  • principles
  • monotheism
  • human free will