عصمت پیامبران بر اساس آیات أسوه و آیات اطاعت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح 4

2 استاد حوزه

چکیده

قرآن کریم از پیامبر اکرم$ به عنوان «أسوة حسنه» یاد کرده است. از عبارت «رسول الله» به دست می‌آید که این ویژگی اختصاص به آن حضرت نداشته و عموم پیامبران را شامل است. در آیات دیگر از قرآن کریم بر وجوب اطاعت از پیامبر الهی تأکید شده است. أسوه و واجب الأطاعه بودن پیامبر، بر عصمت آنان از خطا و گناه دلالت می‌کند. اگر چه مدلول مطابقی این آیات عصمت پیامبران در دوران رسالت آنان است. اما مدلول التزامی آنها، عصمت آنان در دوران قبل از نبوت را نیز شامل می‌شود. تبیین استدلال به آیات مربوط به أسوه بودن پیامبران و وجوب اطاعت از آنان و قلمرو دلالت آنها و نیز پاسخ گویی به اشکالات در این باره، موضوع این نوشتار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proof of the Infallibility of the Prophets Based on the Verses of Uswa and the Obligation of Obedience to Them

نویسندگان [English]

 • Hossein honarkah 1
 • ali rabbani 2
1 دانش پژوه سطح 4
2 استاد حوزه
چکیده [English]

The Holy Quran mentions the Holy Prophet (pbuh) as the Uswatun Hasanah (good example). It is understood from the phrase "Messenger of God" that this feature is not specific only to him and includes all the prophets. Other verses of the Holy Qur'an emphasize the obligation of obedience to the divine prophets. A prophet's being an example and the obligation to obedience to him, indicates the infallibility of prophets from error and sin. Although the direct denotation (Madlul-e-Mutabiqi) of these verses is the infallibility of the prophets during their prophetic mission, their implied denotation (Madlul-e-Iltezami) includes their infallibility in the period before prophet hood. The subject of this article is the explanation of the argument based on the verses related to the exemplary nature of the prophets and the obligation of obedience to them, and the scope of the application of those verses, as well as replying to the problems in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infallibility of Prophets
 • Uswa
 • Good Example
 • Obligation of Obedience to Prophets
 • Scope of Infallibility
 1. * قرآن کریم.

  1. ابن باویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، 1376ش، امالی، تهران، کتابچی.
  2. ابن باویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، 1413ق، کتاب من لا یحضره الفقیه، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
  3. ابن فارس، احمد بن فارس،1413ق، معجم مقاییس اللغه، تصحیح: عبدالسلام محمد هارون، قم، الأعلام الأسلامی.
  4. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 1419ق، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه.
  5. ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب‏، قم، دار صادر.
  6. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، 1408ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تصحیح: محمد مهدی ناصح و محمد جعفر یاحقی، مشهد، آستان قدس رضوی.
  7. انواری، جعفر، 1397، نور عصمت بر سیمای نبوت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی).
  8. آلوسی، محمودبن عبدالله، 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، تحقیق: علی عطیه عبدالباری، بیروت، دار الکتب العلمیه.
  9. جوادی، عبدالله، 1384ش، وحی و نبوت در قرآن، قم، إسراء.
  10. جوادی، عبدالله، 1388ش، تفسیر تسنیم، قم، إسراء.
  11. جوهری، اسماعیل بن حماد، 1376ق، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق: عطار احمد عبد الغفور، بیروت، درا العلم للملایین.
  12. حرّ عاملی، محمد بن حسن، 1409ق، تفصیل وسائل الشریعه الی تحصیل مساول الشریعه، تصحیح: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(، قم، مؤسسه آل البیت(.
  13. حلّی، جعفر بن حسن (محقق حلی)، 1408ق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
  14. حلّی، حسن بن یوسف (علامه حلی)، 1388ق، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(.
  15. حلّی، محمد بن منصور بن احمد (ابن ادریس)، 1410ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
  16. رازی، محمد بن عمر، 1420ق، تفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  17. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، قم، بیروت.
  18. ربانی گلپایگانی، علی، 1393ش، امامت در بینش اسلامی، قم، مؤسسه بوستان.
  19. ربانی گلپایگانی، علی، 1395ش، عقل و دین در پرتو قرآن کریم، قم، رائد.
  20. زمخشری، محمود بن عمر،1407ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، تصحیح: مصطفی حسن احمد، قم، دارکتاب العربی.
  21. سبحانی، جعفر، 1421، مفاهیم القرآن، قم، امام صادق%.
  22. شبّر، سید عبدالله، 1371ش، مصابیح الأنوار فی حل مشکلات الأخبار، قم، بصیرتی.
  23. طباطبایى، محمدحسین‏، 1390ق، المیزان فی تفسیر القرآن‏، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
  24. طبری، محمد بن جریر، 1412ق، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه.
  25. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، تصحیح حبیب احمد عاملی، ‍بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  26. طوسی، ابوحعفر محمد بن حسن، 1387ق، المبسوط فی فقه الأمیه، تصحیح: سید محمد تقی کشفی، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
  27. عاملی، محمدبن مکی (شهید اول)، بی تا، القوائد و الفوائد، تصحیح: سید عبد الهادی حکیم، قم، مفید.
  28. علم الهدی، علی بن الحسین، 1411ق، الذخیره فی علم الکلام، قم، موسسه النشر الإسلامی.
  29. فضل بن حسن، طبرسی، 1372ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏، تصحیح: فضل الله یزدی طباطبایی و هاشم رسولی، تهران، ناصر خسرو.
  30. قرطبی، محمد بن احمد، 1364ش، الجامع لأحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو.
  31. گیلانی، ابوالقاسم (میرزای قمی)، 1378، قوانین الاصول، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه.
  32. مصباح یزدی، محمد تقی، 1397ش، راه و راهنما شناسی، تصحیح: مصطفی کریمی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی).
  33. مفید، محمد بن محمدبن نعمان، 1413ق، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
  34. مفید، محمد بن محمدبن نعمان، 1413ق، تصحیح اعتقادات الأمامیه، قم، المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
  35. مقاتل بن سلیمان، 1423ق، تفسیر مقاتل بن سلیمان‏، تحقیق: عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار احیاء تراث العربی.
  36. مکارم شیرازی، ناصر، 1377ش، پیام قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامی.
  37. میر باقری، محمد علی و نائینی، میر هادی، 1395ش، مردانی شبیه ما، بی جا، بی نا.
  38. نجفی، محمد حسن، 1404ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  39. هاشمی، سید احمد، 1379ش، جواهر البلاغه، قم، دار الفقه للطباعه و النشر.