بررسی سازگاری ساختار تنخ در گذر زمان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 حوزه علمیه اصفهان

2 دانشگاه قم. دانشکده الهیات و معارف اسلامی

چکیده

تنخ کتاب مقدس یهودیت و بخشی از کتاب مقدس مسیحیت است، که ادعا می‎شود توانایی پاسخگوئی به نیازهای اصلی بشر یعنی شناخت قوانین حقیقی حاکم بر افکار و رفتارهای انسان در طول تاریخ را دارد، یکی از راه‎های صحت سنجی این ادعا، بررسی درون متنی این کتاب است که شامل بررسی محتوایی و ساختاری است. یکی از شیوه‎های بررسی ساختاری، بررسی سبک بیانی جستارهاست، که نشان می‎دهد متن پویایی لازم برای پاسخگوئی به مخاطبین خود را دارا هست یـا نه؟ گزاره‎های موجود در یک متن از دو حال نمی‎تواند خارج شود، جستارهای خبری و جستارهای انشائی، از این رو در بررسی این کتاب، بررسی هر دو گونه‎ بایسته است تا مشخص شود، این کتاب از جهت زبانی توانائی آن را دارد تا مفاهیم خود را در قالبی مناسب در اختیار مخاطب خود در طول تاریخ قرار دهد یا نه؟ که با بررسی سبک بیانی گزاره‎های خبری و انشائی با استفاده از روش زبانشناسی سنتی مشخص شد برخی از جستارهای این کتاب‎ها مانند جستارهای اعتقادی، برای پاسخگوی به مخاطبین این کتاب‎ها در طی زمان‎های گوناگون توانائی دارند و برخی دیگر از گزاره‎های آن، به ویژه مسائل فقهی توانایی کافی برای بیان مفاهیم مورد نیاز مخاطب را ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relevance of the Tanakh Structure Through the Passage of Time

نویسندگان [English]

  • mohammad reza safaee takhtefolady 1
  • Motahareh Zolfaghari 2
1 master of Isfahan seminary
2 University of Qom. Faculty of Elahiat va Maarefeh Eslaami
چکیده [English]

Tanakh is the sacred book of Judaism and part of the Christian holy book, which is claimed to have the ability to meet the basic needs of mankind, that is, to know the true laws governing human thoughts and behavior throughout history. One way to evaluate this claim is to examine the text of the book, including a content and structural review. One of the methods of structural analysis is to examine the style of expression of propositions, which shows whether the text has the necessary dynamics to respond to its audience or not. Propositions in a text cannot be excluded from two situations: they are either declarative statements or non-declarative statements. In examining this book, it is necessary to examine both types, in order to determine whether this book, in terms of language, has the ability to present its concepts to its audience in a suitable format throughout history or not? Examining the style of expression of declarative and non-declarative statements using the traditional linguistic method, it was found that some of the propositions in these books, such as doctrinal propositions, have the ability to respond to the audience of these books at different times, and some of its other propositions, especially jurisprudential issues, do not have enough ability to express the concepts needed by the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text Structure
  • Tanakh
  • Passage of Time
  • Declarative Sentence
  • Non-Declarative Sentences