تلقی هانری کُربَن از تفکر شیعی در باب امامت و مهدویت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 پژوهشگر

چکیده

هانری کُربَن برجسته‌ترین مفسر غربی حکمت معنوی و فلسفه اسلامی بود که به سبب آشنایی با علامه طباطبایی به حقایق قابل توجهی در مکتب تشیع دست یافت. وی با نگاه پدیدارشناسانه به بررسی مؤلفه‌ها و عناصر بنیادین شیعه و حکمت معنوی پرداخت و تشخیص داد که مسأله امامت و مهدویت، بنیاد اصلی مذهب شیعه است. او معتقد بود نمی‌توان برای تشیع، عرفان و حکمت معنوی ارزش قائل شد، و در عین حال، مسئله امامت و ولایت امام را که سر انجام به امام زمان. ختم می‌گردد، نادیده گرفت، وی فلسفه غیبت و ظهور امام زمان. را در شایستگی و ناشایستگی افراد و معرفت آنها می‌دانست. در این مقاله با بررسی آثار هانری کُربَن، با استفاده از روش تحلیل محتوا نظرات وی درباره فلسفه شیعی و مهدویت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی پدیدار شناختی آثار هانری کُربَن با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان داد؛ در نزد وی تنها دین بر حق دین اسلام است و در میان مذاهب اسلامی تنها تشیع می‌تواند به عنوان نسخه نهایی و مذهب جهانی مورد پذیرش عام قرار گیرد، چون تنها در سایه آموزه‌های حقیقی تشیع می‌توان ارتباط میان جهان آخرت و دنیا را حفظ کرد، چرا که در این مذهب حضور امام به عنوان واسطه فیض و حلقه اتصال بین جهان دنیوی و اخروی حفظ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Henry Corben's understanding of Shiite thought about Imamate and Mahdism

نویسندگان [English]

  • akbar talebpoor 1
  • narges koshkalam 2
1 دانشیار
2 پژوهشگر
چکیده [English]

Henry Corban was the most prominent Western commentator on spiritual wisdom and Islamic philosophy who, due to his acquaintance with Allameh Tabatabai, achieved significant truths in the Shiite school. He examined the fundamental components and elements of Shiism and spiritual wisdom with a phenomenological point of view and recognized that the issue of Imamate and Mahdism is the main foundation of the Shiite religion. He believed that Shiism, mysticism and spiritual wisdom could not be valued, and at the same time, the issue of Imamate and guardianship of the Imam, which ultimately ends with the Imam of the Age (pbuh), could not be ignored. He considered the philosophy of the absence and emergence of Imam al-Zaman (as) in the merits and demerits of individuals and their knowledge. In this article, by examining the works of Henry Corben, his views on Shiite philosophy and Mahdism were analyzed using the method of content analysis. The results of the phenomenological study of Henry Carbon's works and using the content analysis method show that the only religion is the right religion of Islam, and among the Islamic religions, only Shiism can be accepted as the final version and the universal religion, because only in the shadow of the true teachings of Shiism can the connection between the Hereafter and the world be maintained. Because in this religion, the presence of the Imam is preserved as a mediator of grace and a link between the world and the hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Henry Carbone
  • Dasein
  • Phenomenology
  • Hermeneutics
  • Shiism
  • Imamate
1. پالمر، ریچارد، 1377، علم هرمنوتیک، محمدسعید حنایى کاشانى، تهران، نشر هرمس.
2. حریری اکبری، محمد، 1375، هرمنوتیک انتقادی، روزنامه همشهری، 23/12/1375.
3. شاهجویی، محمدامین، 1384، مقالات هانری کُربَن، تهران، نشر حقیقت.
4. شایگان، داریوش، 1371، هانری کُربَن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، تهران، نشرآگاه.
5. شیمل، آنه ماری، 1376، تبیین آیات خداوند، مترجم عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
6. طالب پور، اکبر، 1395، جزوه کارشناسی ارشد تاریخ تفکر اجتماعی، دانشگاه آیت الله بروجردی.
7. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1339، مکتب تشیع (سالانه 2)، قم، نشر دارالعلم.
8. طباطبایی بروجردی، حسین، 1407، جامع أحادیث الشیعة، ج ١٤، قم، انتشارات مکتب شیعه.
9. فدایی مهربانی، مهدی، 1392، ایستادن در آن سوی مرگ: پاسخ‌های کُربَن به هایدگر از منظر فلسفه شیعی، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
10. کرباى، آنتونى، 1377، درآمدى بر هرمنوتیک، هرمنوتیک مدرن، بابک احمدى، مهران مهاجر، محمد نبوى، تهران، انتشارات مرکز.
11. کُربَن، هانری، 1377، تاریخ فلسفه اسلامی، سید جواد طباطبایی، تهران، انتشارات کویر، چاپ دوم.
12. کُربَن، هانری، 1388، تاریخ فلسفةاسلامی، منرجم سیدجوادطباطبایی، تهران، انتشارات کویر.
13. کُربَن، هانری، 1382، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، مترجم عبدالمحمد روحبخشان، تهران، نشر اساطیر.
14. کوروز، موریس، 1378، فلسفه هیدگر، مترجم محمود نوالی، تهران، انتشارات حکمت.
15. کولن، یوآن، 1390، نگاهی به کتاب هانری کُربَن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی به قلم داریوش شایگان، مترجم سحر کریمی مهر، بخارا، سال چهاردهم، شماره 82، مرداد و شهریور.
16. مجلسی، محمدباقر، 1090، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، جلد دوم صفحه 62، تهران، نشر دارُ الکُتُب‌ِ الْاِسْلامیّه.
17. مک کواری، جان، 1376، مارتین هایدگر، مترجم محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، انتشارات گروس.
18. موسوی، سیدمحمد، 1384، هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن، پژوهشهای فلسفی کلامی، شماره26،.
19. موسوی گیلانی، سیدرضی، 1384، دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کُربَن به دکترین مهدویت، قم، فصلنامه انتظار، شماره 17.
20. نصری، قدیر، 1383، یک نظر و بیست و سه نقد، فصلنامه مطالعات ملی، 20، سال پنجم، شماره 4.
21. نهج‏البلاغه، 1379، ترجمه محمّد دشتى، قم، نشرصحفی.
22. واعظى، احمد، 1380، درآمدى بر هرمنوتیک،تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر.
منابع لاتین      
1. Berleson, B.(1952), Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Illinois, The Free press.
2. Budd, R. W.& R. K. Thorp & L. Donohew,(197) Content analysis of communications, New York, Macmillan.
3. Corbin,henry,(1990) Spiritual body and celestial earth: from Mazdean Iran to shi’ite Iran,Tauris.
4. Corbin, Henry,(1983). Cyclical time and Ismaili Gnosis, Taylor & Francis.
5. Corbin, henry,(1964).. Le livre des penetrations metaphysiques: kitab al-Masha’l, dept. d’iranologie de l’institut franco- Iranien.
6. Denzin, N.& Y. Lincoln,(2000). The Diseipline and Practice of Qualitative Research, London, Sage press.
7. Graneheim, U.H & B. Lundman,(2004). "Qualitative Content Analysis in Nursing Research" , Nusre Education Today. vol 24, 2004, p. 105-112.
8. Hickey, G. & C. kipping,(1996).Issues in research. A multi- stage approach to the coding of data form open-ended questions, Nurse Researcher, vol 4, 1996, p. 81-91.
9. Holsti, O. R. ,(1969). Content analysis for the social sciences and humanities, Reading, MAL Addison- Wesley.
10. Hsieh, Hsiu- Fang, Shanon, Sara E,(2005).Three Approaches to Content Analysis, Qualitativr Health Research, vol. 15, No.9.
11. Krippendorff, K. ,(1980). Content Analysis. An introduction to its Methodology, London, The Sage Commtext Series, Sage Publications Ltd.
12. Lincoln, Y.S. & E. G Guba,(1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
13. Patton, M. Q. ,(2002) Qualilalive Research and Evalution Methods, CA: Sage, Thousand Oaks.
14. Polit, D.F. & B.P. Hungler,(1991). Nursing Research. Principles and Methods, fourth ed, Lippincott Company, Philadelphia, New York.
15. Poole, M. S., & J.P. Folger,(1981).Modes of observation and the validation of interaction analysis schemes, Small Group Behavior, vol 12, p. 477- 493.
16. Stone, P. ,(1966). The General Inquirer: Acomputer Approach to Content Analysis, Cambridge: M.I.T Press..