کلیدواژه‌ها = گادامر
تحلیل نگرش انتقادی هرش نسبت به هرمنوتیک فلسفی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 101-130

هادی صادقی؛ محمد اسعدی؛ محمد حسین مختاری


بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی گادامر

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 149-173

ابوابفضل ساجدی؛ مهدی سرلک