نویسنده = محمدصفر جبرئیلی
نقش متکلمان معاصر مدرسه قم در تحول دانش کلام

دوره 31، شماره 122، تیر 1401، صفحه 85-111

محمدصفر جبرئیلی


عدل الهی و اختلافات در آفرینش

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 37-63

محمدصفر جبرئیلی؛ سید کریم واعظ حسینی