نویسنده = سید مهدی علیزاده موسوی
وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 101-120

سید مهدی علیزاده موسوی