نویسنده = سید محمد علی میر صانعی
ابن تیمیه و آیه نجوی

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 83-99

حمید کریمی؛ سید محمد علی میر صانعی


ابن تیمیه و روایت «الصدّیقون ثلاثة»

دوره 23، شماره 91، آذر 1393، صفحه 89-105

سید حسن آل مجدد شیرازی؛ سید محمد علی میر صانعی