معناشناسی نامتناهی در فلسفه و کلام اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مسائل مورد تأکید فیلسوفان مسلمان، عدم تناهی ذات و صفات خداوند متعال است. این نوشتار به مفهوم شناسی عدم تناهی از طریق بررسی استعمالات گوناگون آن در لسان حکماء و متکلمان و ذکر پاره‎ای از تقسیمات مربوط به آن پرداخته است. حاصل بررسی این استعمالات آن است که اتصاف خداوند به وصف عدم تناهی، در حوزه ذات و صفات، متفاوت است. فهم ما از عدم تناهی ذات، اجمالی و سلبی است. هیچ یک از اوصاف فعلی نامتناهی نبوده و در حیطه اوصاف ذاتی نیز هر چند عدم تناهی وصفی چون حیات را می‎توان ‎‎به نحو ایجابی فهم کرد ولی علم ذاتی، نامتناهی بالفعل نیست و صرفا به نحو لایقفی متصف به عدم تناهی می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of infinite in Islamic Philosophy and theology

چکیده [English]

One of the questions that is emphasized by Muslim philosophers is the infinity of essence and attribute’s God. This writing concerns with the etymology of infinity by considering various usages in the expressions of philosophers and theologians and mentioning some of its divisions. The result of this usages is that describing God to infinity is different in its essence and attributes. Our understanding of essence’s infinity is synoptic and negative. Nothing of the act’s attributes is infinite and however the infinity of essence’s attributes, such as living could be understand positively, is comprehensible positively, but essence knowledge is not actually infinite and just continually described to infinity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divine essence
  • divine attributes
  • infinite
  • unlimited