حقیقت «علم الکتاب» و آگاهی ائمه(ع) از آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه

2 دانش آموخته سطح 4 مؤسسه امام صادق(ع)

چکیده

«کتاب» در قرآن کریم کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها «علم الکتاب» است، این تعبیر دوبار در قرآن استعمال شده است؛ یک بار در مورد کسی که بخشی از «علم الکتاب» را دارا بوده، و یک بار در مورد کسی که از تمام «علم الکتاب» آگاه بوده، و بر رسالت پیامبر(ص) در برابر مشرکین گواهی می‌دهد. در تعیین منظور از «کتاب» و حقیقت آن اختلاف شده که آیا مراد، لوح محفوظ است، یا کتب آسمانی پیشین، و یا قرآن کریم؛ و نیز عالم به تمام «علم الکتاب» آیا خداوند است، یا جبرئیل، یا علمای اهل کتاب، یا ائمه:. با تحلیل و بررسی آیات و روایات روشن می‌شود که منظور از علم الکتاب همان حقیقت قرآن کریم است که هم در لوح محفوظ بوده، و هم جامع کتاب آسمانی است؛ و مصداق آگاهان از تمام «علم الکتاب» هم بعد از پیامبر6، ائمه اطهار: هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of “the knowledge of the book” and the awareness of Imams of that

چکیده [English]

In the Quran, The word “book” has various applications. One of its applications is the knowledge of the book. This word is used twice in the Quran; once about who has some knowledge of the book and another about  who has all of that and testifies to the mission of the Prophet against the pagans. There are various views about the meaning of  the “book” and its nature; whether it  is meant “Divine Tablet” or it is the previous revealed books or the Quran. And who has all knowledge of the book? Allah, or Gabriel, or the scholars of the Book, or the Imams. By the analysis and investigation of verses and traditions it makes clear that the meaning of the the knowledge of the book is the very nature of the Quran that there is both in Divine Tablet and include all the revealed books and after the Prophet, Imams are the awareness of all knowledge of the book.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge of the book
  • Divine Tablet
  • Imam’s knowledge