نقد اومانیسم معنوی در معنویت‌های سکولار با تأکید بر احادیث نبوی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدرسی معارف گرایش مبانی نظری دانشگاه تهران و مربی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس فنی مهندسی گلپایگان

2 دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

یکی از مهم ترین مبانی انسان شناختی جداانگاری معنویت از دین، اومانیسم است که انسان را به جای خدا نشانده و هیچ مرجعیت بیرونی‌ای همانند وحی و ادیان الهی را برنمی‌تابد. این مبنا که اومانیسم معنوی را نیز به دنبال دارد، ریشه در انگاره مونیسم داشته که در آن با عدم تمایز بین امور مادی و معنوی، معنویت امری کاملا زمینی و این جهانی تعریف می‌شود و با یگانه انگاری خدای متعالی با خدای درون، بین جهان مشهود و غیب و امر مقدس و نامقدس تفاوتی نیست و مواردی چون خودالوهیتی، تغییر نظام ارزش شناسی و نفی عالم غیب، از جمله پیامدهای امکانی آن به شمار می‌رود. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد نقد این مبنا با تأکید بر احادیث نبوی است. سیر و سلوک معنوی و دست یابی به معنویت و کرامت اصیل و حقیقی در سخنان رسول مکرم اسلام، تنها در سایه شناخت و اقرار به فقر و وابستگی وجود انسان به خالق خود و ارتباط مستمر با او در قالب عبودیت و تقوامداری حاصل می‌شود. بر این اساس استقلال انسان از خداوند و روی گردانی از وحی الهی و ادیان آسمانی نتیجه‌ای جز فقدان هویت اصیل خویش و گرفتاری در وادی ازخودبیگانگی نخواهد داشت. به تبع، معنویت حقیقی و زندگی معنوی نیز با چنین انگاره‌ای شکل نخواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Spiritual Humanism in Secular Spirituality with an Emphasis on Prophetic Narrations

نویسندگان [English]

  • atefe ghazizahedi 1
  • seyed ahmad ghaffari gharehbagh 2
1 Doctorate graduate of the Faculty of Education, theoretical foundations, University of Tehran, and instructor of the Department of Education, Isfahan University of Technology, Golpayegan Technical Engineering Campus.
2 Associate Professor of Hikmat and Philosophy Research Institute of Iran
چکیده [English]

One of the most significant anthropological bases for separating spirituality from religion is humanism, which places humanity in the stead of God and does not tolerate any external authority, such as revelation or divine religions. This foundation, leading to spiritual humanism as well, has its roots in monism, where no distinction is made between material and spiritual matters. Therefore, spirituality is defined as entirely earthly and worldly, merging the notion of God Almighty with an inner deity, thus erasing any difference between the visible world and the unseen, and between what is sacred and profane. Consequently, self-deification, the alteration of the value system, and the denial of the unseen realm, are among the potential outcomes of this perspective. This study, adopting a descriptive-analytical approach and relying on library data, aims to critique this base with an emphasis on prophetic narrations. The journey towards spirituality and the attainment of authentic dignity and truth as conveyed by the honorable Prophet of Islam is only achieved through acknowledging and confessing the poverty and dependency of human existence upon its Creator and maintaining a continuous connection with Him in servitude and righteousness. As a result, human independence from God and turning away from divine revelation and heavenly religions will lead to nothing but the loss of one’s authentic identity and entrapment in the valley of alienation from the self. In turn, true spirituality and a spiritual life cannot be formed under such a notion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Secular
  • Humanism
  • Dignity
  • Prophet of Islam