حقیقت و احکام امامت از منظر اهل حدیث و بکریه

نویسندگان

1 دانش پژوه

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

امامت در معنای گسترده آن، یکی از امور ضروری زندگی اجتماعی انسان‌ها است، و مذاهب اسلامی بر ضرورت آن اجماع دارند، ولی در اوصاف و احکام آن میان آنان اختلافاتی وجود دارد. آگاهی از دیدگاه‎های فرق اسلامی و روشن ساختن نقاط اشتراک و تأکید بر آنها، گامی است در جهت تقریب مذاهب و اتحاد امت اسلامی در مواجهه با دشمنان تفرقه افکن. نوشته حاضر، با روش کتابخانه‏ای، حقیقت و احکام امامت از منظر دو فرقه اهل سنت؛ یعنی اهل حدیث و بکریه را مورد بررسی قرار داده است؛ احکامی مانند: تعریف امامت، صفات و شرائط امام، راه تعیین امام و وجوب اطاعت از امام. از مهم‌ترین اشکالات درباره دیدگاه اهل حدیث در مساله امامت، عدم توجه جامع به اوصاف بایسته‌ی امام و عدم جواز اطاعت از امام جائر است و از مناقشه‏های مهم بر دیدگاه بکریه، عدم وجود نصّ بر خلافتِ مصادیق مورد نظر آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The truth and rulings of Imamate from the point of view of Ahl al-Hadith and Bakriyya

نویسندگان [English]

  • rasool alizamani 1
  • abdorrahim soleimani behbahani 2
1 دانش پژوه
2 aaaa
چکیده [English]

Imamate, in its broad sense, is one of the essential matters of human social life, and Islamic schools of thought agree on its necessity, but there are differences among them regarding its attributes and rulings. Being aware of the views of the Islamic sects and clarifying the points of commonality and emphasizing them is a step towards the approximation of religions and the unity of the Islamic Ummah in the face of divisive enemies. The present article, with the library method, the truth and rulings of Imamate from the perspective of two Sunni sects; That is, he examined the Ahl al-Hadith and Bakriyya; Rulings such as: the definition of imamate, the characteristics and conditions of the imam, the way to determine the imam, and the obligation to obey the imam. One of the most important problems regarding the point of view of the Ahl al-Hadith on the issue of Imamate is the lack of comprehensive attention to the essential attributes of the Imam, as well as the issue of obeying a cruel Imam, and one of the important problems with the view of the Bakriyya sect is the absence of a text on the Imamate of those who, according to the Bakriyya, They are imams and successors of the Prophet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the truth of Imamate
  • the rules of Imamate
  • Ahl al-Hadith
  • Bakriyyah
  • attributes and conditions of the Imam
  • the way to determine the Imam
  • the obligation to obey the Imam