آیا خدایی هست؟ (نقد پیشینی بر نقدهای پسینی هیوم)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه الهیات ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران،

چکیده

ایرادهای هیوم بر براهین خداشناسی را می‌توان آغاز منظر انتقادی پسینی برشمرد که در آن یک متفکر می‌کوشد تا با جایگزینی دلایل تجربی و طبیعی و همسان‌سازی علت‌ها، ادله و براهین عقلی و فلسفی را ناکارآمد نشان دهد. نقدهای هیوم سبب بسط و شکوفایی فکر فیلسوفان در دفاع از ادله خداباوری گردیده و می‌توان مدعی شد که اشکال‌های او یک غنیمت مهم در تفکر فلسفی محسوب می‌شود. با این وصف او یک متفکر غیرمعمول است که علیه هر امر هنجاری و متداول دست به شورش فکری می‌زند. در این نوشتار می‌کوشیم تا سه اشکال اساسی او که می‌توان آنها را مهم ترین ایرادها و نقدهای هیوم بر خداشناسی و امکان وجود خدا برشمرد، بررسی نموده و رنجوری‌ها و خلط‌ها و اشتباه‌های وی را مورد توجه قرار دهیم. روش بحث ما نه رویکرد طبیعی و علمی بلکه برهانی و فلسفی است. کوشش خواهد شد تا ابتدا تعابیر و نقض‌های هیوم بررسی شده و سپس در ذیل همان مسأله، نقدهای وارد بر اشکال‌های وی را طرح کنیم. هدف اصلی ما این است تا نشان دهیم که تمامی ایرادهای هیوم، نقضی و سلبی است و وی نتوانسته‌ است برهانی ایجابی بر ردیه‌های خود طرح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is there a god? An earlier criticism of Hume's later criticisms

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Hemmati 1
  • Qasim Pourhasan 2
  • Mohammad Safehian 3
1 PhD student, Department of Theology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Philosophy Department, Faculty of Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Hume's objections to theological proofs can be regarded as the beginning of a later critical perspective in which a thinker tries to show rational and philosophical proofs ineffective by replacing empirical and natural reasons and equating causes. Hume's criticisms have led to the expansion and flourishing of the philosophers' thoughts in defense of the evidence of theism, and it can be claimed that his forms are an important treasure in philosophical thinking. At the same time, he is an unusual thinker who starts an intellectual rebellion against every normative and common thing. In this article, we try to examine his three basic criticisms, which can be counted as Hume's most important objections and criticisms on theology and the possibility of God's existence, and pay attention to his defects, confusions, and mistakes. Our discussion method is not a natural and scientific approach, but an argumentative and philosophical one. An effort will be made to first examine Hume's interpretations and violations, and then, under the same issue, to present criticisms of his forms. Our main goal is to show that all of Hume's objections are contradictory and negative, and he has not been able to provide a positive argument for his refutations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hume
  • theology
  • existential proofs
  • cosmological order
  • a priori criticism
  • a posteriori criticism