عصمت پیامبران نسبت به خوف مذموم از منظر عقل و نقل و پاسخ به اشکالات

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری موسسه آموزش عالی امام صادق(ع)

2 مدرس حوزه علمیه

چکیده

امامیه، بر اساس ادله عقلی و نقلی، معتقدند همه انبیاء و رسولان الهی نسبت به تمام منفّرات از جمله خوف مذموم معصوم هستند. با این حال بر اساس ظاهر گزارش قرآن کریم، برخی از انبیاء دچار خوف شده، و مورد نهی قرار گرفته‎اند. برخی از منکران عصمت انبیاء با استناد به این قبیل آیات، شبهاتی بر عصمت انبیاء از خوف مطرح کرده‌اند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را از دیدگاه عقل و نقل بررسی نموده، و با تقسیم خوف به ممدوح و مذموم، نشان داده که پیامبران نسبت به خوف مذموم، معصوم بوده و خوف ممدوح و طبیعی، منافاتی با عصمت ندارد، و در ادامه، شبهات منکران عصمت انبیاء از خوف مذموم را پاسخ گفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The infallibility of the prophets towards the condemned fear from the point of view of reason and narration and answering to the problems

نویسندگان [English]

 • Hussein Honarkhah 1
 • mohammad zogi 2
1 دانشجوی دکتری
2 مدرس حوزه
چکیده [English]

The Imams, based on rational and narrative arguments, believe that all the prophets and messengers of God are infallible towards all abominations, including the condemned fear. However, according to the text of the Holy Quran, some prophets have been frightened, and have been forbidden. Some deniers of the infallibility of the prophets, by quoting such verses, have raised doubts about the infallibility of the prophets. The present article, using a descriptive-analytical method, examines this issue from the point of view of reason and narration, and by dividing fear into praiseworthy and reprehensible, shows that the prophets are infallible towards reprehensible fear and praiseworthy and natural fear does not contradict infallibility. And further, has answered the doubts of the deniers of the infallibility of the prophets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prophets
 • praised fear
 • condemned fear
 • infallibility from condemned fear
 • doubts of infallibility
 1. قرآن کریم.
 2. آلوسی، محمود بن عبدالله، 1415ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، تحقیق: علی عطیه عبدالباری، بیروت، دار الکتب العلمیة.
 3. ابن أثیر، مبارک بن محمد، 1367ش، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، تصحیح: محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، قم، مطبوعات اسماعیلیان.
 4. ابن فارس، احمد بن فارس، 1413ق، معجم مقاییس اللغة، تصحیح: عبدالسلام محمد هارون، قم، الأعلام الأسلامی.
 5. ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب‏، قم، دار صادر.
 6. بحرانی، ابن میثم، 1406ق، قواعد المرام فی علم الکلام، قم، انتشارت آیه الله مرعشی نجفی.
 7. بنابی، علی اکبر قرشی، 1375ش، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت.
 8. جوادی آملی، عبدالله، 1387ش، تفسیر تسنیم، قم، إسراء.
 9. -------------، 1392ش، تفسیر موضوعی قرآن، قم، إسراء.
 10. جوهری، اسماعیل بن حماد، 1376ق، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق: عطار احمد عبد الغفور، بیروت، دار العلم للملایین.
 11. حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی، بی‎تا، تفسیر روح البیان‏، بیروت، دار الفکر.
 12. رازی، سدید الدین، 1412ق، المنقذ من التقلید، قم، موسسه نشر اسلامی.
 13. رازی، محمد بن عمر، 1420ق، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 14. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، قم، بیروت.
 15. زمخشری، محمود بن عمر، 1407ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، تصحیح: مصطفی حسن احمد، قم، دارالکتاب العربی.
 16. شریف الرضی، محمد بن حسین، 1382ش، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم، پارسیان.
 17. صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، 1361ش، ‏تفسیر القرآن الکریم، تصحیح محمد خواجوی، قم، بیدار.
 18. طباطبایى، محمدحسین‏، 1390ق، المیزان فی تفسیر القرآن‏، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
 19. طبرسى، احمد بن على، 1403ق، ‏الاحتجاج على أهل اللجاج، تصحیح: محمد باقر خرسان، مشهد، مرتضی.
 20. طبری، محمد بن جریر، 1412ق، جامع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه.
 21. طریحى، فخر الدین بن محمد، 1375ش، مجمع البحرین‏، تصحیح: احمد حسینی اشکوری، تهران، مرتضوی.
 22. طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، 1411ق، کتاب الغیبة، قم، مؤسسه معارف اسلامی.
 23. -------------، بی‌تا، التبیان فی تفسیر القرآن، تصحیح حبیب احمد عاملی، بیروت، دار احیاء تراث العربی.
 24. علم الهدی، علی بن الحسین، 1405ق، رسائل الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم.
 25. -------------، 1411ق، الذخیره فی علم الکلام، قم، موسسه النشر الإسلامی.
 26. -------------، 1431ق، تفسیر الشریف المرتضى (نفائس التأویل)، تصحیح: مجتبی احمد موسوی، بیروت، موسسه الأعلمی للمطبوعات.
 27. فاضل جواد، جواد بن سعید، 1365ش، مسالک الأفهام فی آیات الأحکام، تصحیح: محمد تقی کشفی و محمد باقر شریف زاده، قم، مرتضوی.
 28. فراهیدی، خلیل بن احمد، 1409ق، کتاب العین‏، قم، هجرت.
 29. فضل الله، محمد حسین، 1419ق، من وحى القرآن، بیروت، دار الملاک.
 30. فیاض لاهیجی، 1372ش، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، تهران، الزهراء.
 31. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1415ق، تفسیر الصافی، تصحیح: حسین اعلمی، تهران، صدر.
 32. قمی، علی بن ابراهیم، 1363ش، تفسیر القمی، تحقیق: طیب موسوی جزایری، قم، دارالکتاب.
 33. کلینى، محمد بن یعقوب‏،1407ق، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الأسلامیه.
 34. مصطفوی، حسن، 1368ش، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 35. مقاتل بن سلیمان، 1423ق، تفسیر مقاتل بن سلیمان‏، تحقیق: عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار احیاء تراث العربی.
 36. مکارم، ناصر و جمعی از نویسندگان، 1371ش، تفسیر نمونه، قم، دار الکتب الإسلامیه.
 37. میر باقری، محمد علی و نائینی، میر هادی، 1395ش، مردانی شبیه ما، بی‎جا، بی‌نا.
 38. نراقی، مهدی، 1390 ش، جامع السعادات، ترجمه: کریم فیضی، قم، قائم ال محمد6