کارکردهای عقل و نقل در اعتقادات دینی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه

چکیده

اعتقادات دینی، از نظر ابزار و طریق معرفت، سه دسته‏اند: دسته اول، اعتقادات پیشا‏وحیانی که اثبات نقل وحیانی متوقف بر آن‏ها، و طریق اثبات آن‏ها منحصر در عقل است. دسته دوم، اعتقاداتی که شناخت آن‏ها از دسترس عقل بیرون است، و طریق معرفت به آن‎ها در انحصار نقل وحیانی است. دسته سوم، اعتقادات دو وجهی یا عقلی- نقلی که هم عقل توانایی شناخت آن‎ها را دارد و هم اثبات نقل وحیانی متوقف بر آن‏ها نیست، در نتیجه، عقل و نقل در شناخت آن‏ها کارسازند و هر یک از آن دو، کارکردهای ویژه‏ای دارند. در نوشتار حاضر، با بهره‏گیری از روش تحلیلی عقلی و استنادات نقلی، کارکردهای مختلف عقل و نقل وحیانی در اعتقادات دینی، تبیین و تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Functions of Wisdom and traditions in Religious Beliefs

چکیده [English]

Religious beliefs, as an instrument and a route of knowledge, are three categories. The first category is the pre-revelation beliefs that are proven by the reason. The second category is beliefs which are beyond the intellect, and reached only by the revelation. The third category is the rational-traditional beliefs that both reason has the ability to recognize them and its proving is not based on revelation, and therefore, reason and revelation has ability to recognize them, and both have special functions. In the present article, using the rational analytic method and some traditions, the various functions of reason and revelation in religious beliefs have been explained and researched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • Revelation
  • Religious Beliefs
  • Prehistoric Beliefs
  • two-dimensional beliefs