کلیدواژه‌ها = توحید افعالی
تحلیل مسألۀ شر در اندیشه استاد مصباح

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 35-58

رضا برنجکار؛ هادی وکیلی؛ علیرضا بهرامی


تأملی در امکان جمع توحید افعالی و نظام علیت (تحلیل دیدگاه ها)

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 39-60

محمد حسن قدردان قراملکی