اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی ربانی گلپایگانی

کلام مدیر مسئول

kalameslamigmail.com
02532812900

سردبیر

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

کلام سردبیر

kalameslamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد بهشتی

کلام هیئت تحریریه

kalameslamigmail.com
02532812900

محمد صفر جبرئیلی

کلام هیئت تحریریه

kalameslami1gmail.com

عبدالحسین خسروپناه دزفولی

هیئت تحریریه

kalameslami2gmail.com

علی ربانی گلپایگانی

مدیر

kalameeslamigmail.com

عزالدین رضا نژاد

کلام هیئت تحریریه

kalameslami3gmail.com

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

تحریریه

kalamdfgeslamigmail.com

محمد محمدرضایی

هیئت تحریریه

kalameslami4gmail.com

مدیر اجرایی

عطاءاله نصرتی

دبیر اجرایی

kalameslamigmail.com
09197463133