دوره و شماره: دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 1-176 

مقاله علمی - پژوهشی

افضلیت و عصمت اهل بیت(ع) در آیه و روایات صلوات

صفحه 9-26

علی ربانی گلپایگانی


گسترۀ کاربرد قاعدۀ حکمت در مسائل کلامی

صفحه 97-114

محمد صفر جبرئیلی؛ جعفر علی نقی


جایگاه مردم در کلام سیاسی سنتی شیعه

صفحه 115-133

علی محمدی ضیاء؛ غلامرضا بهروز لک


بررسی روش عقلی فلسفی در مکتب کلامی معتزله، اشاعره و امامیه

صفحه 135-158

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ حامد آسیابانها رضایی