دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله علمی - پژوهشی

تحلیل تلاقی الهیات و مکانیک کوانتوم: یک نگاه عمیق به ارتباط دو حوزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

فریبرز جلیلی فرد