کلیدواژه‌ها = شهید صدر
ارزیابی معناشناسی حسن و قبح در اندیشه محقق خراسانی با محوریت نقدهای شهید صدر

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 23-38

رحمان عشریه؛ حسن رضائی هفتادر؛ محمد علی اسماعیلی


بررسی حسن و قبح در اندیشه شهید صدر

دوره 24، شماره 95، مهر 1394، صفحه 31-58

محمد علی اسماعیلی