کلیدواژه‌ها = واجب الوجود
برهان امکان در اندیشه فیلسوفان و متکلمان

دوره 25، شماره 97، فروردین 1395، صفحه 9-39

علی ربانی گلپایگانی


آیا خداوند ماهیت دارد؟

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 121-144

محمد علی اسماعیلی